Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Адаптиране на санитарно помещение в административна сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № 08-ОР / 12.05.2014

Източник на финансиране:
Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

Основни дейности по проекта: 1. Извършване на строително-монтажни работи на санитарно помещение с цел ремонт и приспособяване на помещението към нуждите на хората с увреждания и създаване на условия, съответстващи с изискванията и националните стандарти за трудова реализация на лица с трайни увреждания.  2. Адаптиране на санитарно помещение на партерен етаж на община Лясковец и създаване на благоприятни възможности за пълноценна трудова реализация на 4 лица с увреждания.  3. Достъп до адаптираното санитарно помещение ще имат и граждани с увреждания, ползващи услуги от Информационния център на община Лясковец, който е осигурен със самостоятелен вход, достъпен от прилежаща пешеходна зона за лица с увреждания.  4. Достъп до адаптираното санитарно помещение ще имат и граждани, посещаващи и пребиваващи в заседателната зала на община Лясковец, където се провеждат пресконференции, работни срещи с представители на различни институции и организация от страната и чужбина.  5. Промяна на нагласите на обществото спрямо хората с увреждания да имат възможност да участват пълноценно и активно в обществения живот и да бъдат подкрепяни в стремежа си да водят независим живот според собствените си разбирания и желания. Постигнати резултати от осъществения проект: 1. Ремонтирано и приспособено санитарно помещение към нуждите на хората с увреждания и създадени условия, съответстващи с изискванията и националните стандарти за трудова реализация на лица с трайни увреждания.  2. Създадени благоприятни възможности за пълноценна трудова реализация на 4 лица с увреждания.  3. Осигурен достъп до адаптираното санитарно помещение за граждани с увреждания, ползващи услуги от Информационния център на община Лясковец и посещаващи и пребиваващи в заседателната зала на община Лясковец, чрез самостоятелен вход, достъпен от прилежаща пешеходна зона за лица с увреждания.  4. Повишена информираност на обществото спрямо хората с увреждания и възможността им да участват пълноценно и активно в обществения живот. Период на изпълнение: 12.05.2014 - 12.09.2014 г. Обща стойност на проекта: 3960.00 лева

Допълнителна информация:
31.05.2014 г. Дейности по проекта
30.06.2014 г. Реализация на проекта
12.09.2014 г. Дейности по проекта
12.09.2014 г. Презентация