Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Родителска академия - Заедно ще успеем Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Бюджетна линия: 33.12-2013 Основни дейности по проекта: 1. Екип за организация и управление.  2. Работа с родители.  Сформиране на Родителска академия, в която ще се реализират дейности, свързани с обучение на общо 45 родители на деца от ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял и на ученици от ОУ „П.Р. Славейков” с. Джулюница, разпределени на три групи по 15 участника, в три направления: образователно; социално и екология-туризъм - академия на открито сред природата. Работа с 15 деца на възраст 5-6 години, посещаващи ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял и с 30 ученици на възраст от 7 до 15 години, учащи в ОУ „П.Р. Славейков” с. Джулюница.  3. Популяризация на проекта. Постигнати резултати от осъществения проект: - Проведени бяха двадесет еднодневни обучения с родителите на децата, участници в клубните дейности, десет ежемесечни общи събития за всички участници - деца, ученици и родители, пет културно-развлекателни мероприятия със състезателен характер и награди, десет лектории за мултикултурно образование с гост-лектори и три пътуващи изложби за популяризация проектните дейности.  - Родителите придобиха знания по актуални теми, за възпитанието и обучението на децата, реализирани бяха социални контакти между различни по етнически произход, възраст и социален статус родители от различни населени места на територията на общината, които прераснаха в приятелства.  - Приобщени към училището бяха 15% от родителите, в резултат на създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата и учениците от ромски произход, интегрирани към образователните институциите - детска градина, училище.  - Родителите на децата от ЦДГ, подлежащи на записване в 1 клас се запознаха с училището, в което ще учат децата им. Прекараха чудесни мигове в училищна и извънучилищна среда, подкрепяни от своята учителка в детската градина, но и от бъдещият им класен ръководител. Осигури се приемственост между двете институции, утвърди се иновативен работещ модел за общуване: семейство - детска градина - училище.  - Сведен бе до минимум броя на ромските деца, подлежащи на обучение в първи клас, невладеещи добре български език и със сериозни дефицити в социализацията си, поради непосещаване на ЦДГ.  - Намали се броя на застрашените от отпадане ромски деца, както и на непривлечените в училище деца, чиито родители са в чужбина, в резултат на което са прекъснали обучението или нередовно посещават учебните занятия.  - Повишиха се езиковите компетентности за общуване на български език. Подобри се успеваемостта на децата и учениците от етническите малцинства в образователния процес.  - Създаден бе наръчник за работа с родители, по който да продължи надграждането на проектните дейности. Период на изпълнение: 01.10.2013 - 31.07.2014 г. Обща стойност на проекта: 23 999.76 левa Партньор по проекта: Сдружение „Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков” - с. Джулюница

Допълнителна информация:
31.10.2013 г. Дейности по проекта
29.11.2013 г. Дейности по проекта
30.12.2013 г. Дейности по проекта
31.01.2014 г. Дейности по проекта
28.02.2014 г. Дейности по проекта
31.03.2014 г. Дейности по проекта
30.04.2014 г. Дейности по проекта
31.05.2014 г. Дейности по проекта
30.06.2014 г. Дейности по проекта
31.07.2014 г. Дейности по проекта
31.07.2014 г. Презентация