Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № 13 – 13 – 98 / 25.10.2013 г.

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия: № BG051PO002/13/1.3-07 Основни дейности по проекта: 1. Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец.  2. Провеждане на обучения и обществени обсъждания на политики, провеждани от общинската администрация Лясковец.  3. Изработка на Правила за публично частно партньорство.  4. Изработване на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти.  5. Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година.  6. Идентифициране на проектни идеи и бъдещи проектни партньорства. Постигнати резултати от осъществения проект: Постигнати резултати от изпълнението на проекта са:  - Изготвен социално икономически анализ за територията на община Лясковец;  - Изработени Правила за публично-частно партньорство за община Лясковец;  - Изработена методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти;  - Изготвен Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година;  - Обучени 10 служителя на общинска администрация, 3 общински съветника и 5 представители на граждански структури за прилагане на методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните политики и проекти;  - Обучени 2 представители на общинска администрация, 2 общински съветника и 4 представители на граждански сектори за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори.  - Идентифицирани минимум шест проекта и местни партньорства.  - Проведени 6 броя мини граждански форуми с участието на 150 местни участници. Период на изпълнение: 25.10.2013 - 24.07.2014 г. Обща стойност на проекта: 73 888.03 лева

Допълнителна информация:
28.01.2014 г. Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината