Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: А12 – 22 – 119 / 23.04.2013 г.

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 Основни дейности по проекта: - Осигуряване на ефективен механизъм за управление на проекта   - Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности.  - Провеждане на обучение на 49 служителя на общинска администрация.  - Повишаване капацитета на общо 49 лица от общинска администрация в това число кметове на населени места.  - Успешно преминали обученията с получаване на сертификатна 49 служителя.  - Обучени 6 общински служители по обучение „Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация”.  - Обучени 4 общински служители по обучение „Връзки с обществеността”.  - Обучени 6 общински служители по обучение „Система за управление на информационната сигурност на административното звено”.  - Повишени ключови компетенции на 40 общински служители по лидерски умения и екипна ефективност”.  - Повишени ключови компетенции на 30 общински служители в рамките на обучение „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти”.  - Обучени 10 общински служители по обучение „Компютърните приложения в ежедневната ни работа”.  - Обучени 10 общински служители по обучение „Компетентности за електронно управление”.  - Обучени 15 общински служители по обучение „Ниво А1 - Английски език”. Постигнати резултати от осъществения проект: - Общо обучени 49 служителя на общинска администрация.  - Повишен капацитет на общо 49 лица от общинска администрация в това число кметове на населени места.  - Общо 49 служителя, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.  - Обучени 6 общински служители по обучение „Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация”.  - Обучени 4 общински служители по обучение „Връзки с обществеността”.  - Обучени 6 общински служители по обучение „Система за управление на информационната сигурност на административното звено”.  - Повишени ключови компетенции на 40 общински служители по лидерски умения и екипна ефективност”.  - Повишени ключови компетенции на 30 общински служители в рамките на обучение „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти”.  - Обучени 10 общински служители по обучение „Компютърните приложения в ежедневната ни работа”.  - Обучени 10 общински служители по обучение „Компетентности за електронно управление”.  - Обучени 15 общински служители по обучение „Ниво А1 - Английски език” Период на изпълнение: 23.04.2013 - 22.04.2014 г. Обща стойност на проекта: 85 004,39 лева

Допълнителна информация:
Община Лясковец с одобрен проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за обучение на общински служители
16.09.2013 г. Покана за участие в пресконференция
18.09.2013 г. Община Лясковец стартира проект за повишаване квалификацията на служители от общинска администрация Лясковец
18.09.2013 г. Презентация за проекта