Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: BG051PO001-5.1.02-0033-C0001

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Бюджетна линия: BG051PO001-5.1.02 Основни дейности по проекта: 1. Организация и управление на проекта - създаване на екип за управление и система за координация между екипа за управление на проекта и ръководните лица на социалното предприятие.  2. Оценка и подбор на кандидати от целевата група, които ще бъдат въвлечени в трудовата дейност на социалното предприятие: хора за поддръжка на зелени площи за обществено ползване и хора за хигиенизиране и почистване на и около зелените площи.  3. Оценка и подбор на кандидати, които ще бъдат ангажирани в ръководни и административни дейности на социалното предприятие: ръководни и административни длъжности.  4. Провеждане на периодични мотивационни обучения на лицата от целевите групи ангажирани в реализацията на дейностите за плавно възвръщане на трудовите навици, както и за по-качествено и пълноценно изпълнение на дейностите и целите на проекта.  5. Изграждане на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” за подкрепена заетост на лица останали за продължителен период от време без работа, както и да се осигури трудова заетост на хора от малцинствени етнически групи – закупуване на подходящо оборудване и механизация за правилно и пълноценно изпълнение на дейностите и целите на проекта.  6. Развитие дейността на социалното предприятие. Категоризация на зелените площи според Наредба за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец.   7. Популяризация на социалното предприемачество, екологичната насоченост на проекта и разкриването на нови възможности за зелени работни места.  8. Изготвяне на система за вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите по благоустройство, озеленяване и почистване и финансов одит на проекта. Период на изпълнение: 15.12.2011 - 15.04.2013 г. Обща стойност на проекта: 296 121.59 лева

Допълнителна информация:
18.11.2011 г. Община Лясковец с поредния одобрен проект за създаване на общинско социално предприятие за озеленяване и поддръжка на паркове и зелени площи
15.12.2011 г. Д-р Ивелина Гецова подписа договора за безвъзмездна финансова помощ с което стартира най-новия проект на Община Лясковец
18.01.2012 г. Община Лясковец представи пред медиите стартирането на нов проект за благоустройство, озеленяване и почистване
23.01.2012 г. Започна набирането на хора от целевите групи за участие в дейностите на новото социално предприятие
23.01.2012 г. Заявление за участие на лица от целевите групи
29.02.2012 г. Приет е Правилник за създаване на Общинско предприятие "Благоустрояване, озеленяване и почистване"
30.03.2012 г. Наети лица за реализация на дейностите по проекта
30.04.2012 г. Обучение на целевата група по проекта
31.05.2012 г. Дейности по проекта
29.06.2012 г. Дейности по проекта
31.07.2012 г. Дейности по проекта
31.08.2012 г. Две свободни работни места по проекта
28.09.2012 г. Дейности по проекта
31.10.2012 г. Дейности по проекта
30.11.2012 г. Дейности по проекта
31.12.2012 г. Дейности по проекта
31.01.2013 г. Дейности по проекта
28.02.2013 г. Дейности по проекта
31.03.2013 г. Дейности по проекта
30.04.2013 г. Дейности по проекта