Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Карвинг Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG161PO001/1.1-10/2010/018

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Бюджетна линия: № BG161PO001/1.1-10/2010 Основни дейности по проекта: - Избор на изпълнители за проектните дейности;  - Дейности за подготовка на събитието с участие на целевите групи и заинтересованите страни;  - Изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности свързани с организацията и провеждането на иновативно културно събитие "Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство;  - Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с иновативното културно събитие;  - Обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития, които са заложени в проекта;  - Провеждане на иновативното културно събитие - съставено от 30 микросъбития в рамките на 10 дни. Постигнати резултати от осъществения проект: - Закупена сцена и модерно сценично оборудване;  - Извършена рехабилитация на дворно пространство в Музей на гурбетчийското градинарство;  - Реконструирано площадно пространство пред Музей на гурбетчийското градинарство;  - Реконструирано и облагородено дворно пространство и навес за експозиция на открито в Музей на гурбетчийското градинарство за създаване на благоприятни условия за експониране и провеждане на иновативното културно събитие;  - Възстановено в реални размери „Градинарско колело” (долап) в Музей на гурбетчийското градинарство;  - Проведени два фестивала на карвинг изкуството. Период на изпълнение: 09.08.2011 - 09.08.2013 г. Обща стойност на проекта: 485 386.32 лева Собствен принос: 24 269.32 лева Партньор по проекта: Народно читалище "Земеделец-1899", с. Козаревец

Допълнителна информация:
Д-р Ивелина Гецова подписа договор за финансиране на проект Карвинг- Фестивал „Лясковец - Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по Оперативна програма „Регионално развитие”
20.04.2012 г. Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка „Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Карвинг фестивал”
20.04.2012 г. Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СРР на обект: „Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”
16.04.2013 г. Програма за провеждането на втория Карвинг - Фестивал, по проект„Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”
17.05.2013 г. Лясковец посреща втория „Карвинг фестивал”
20.05.2013 г. Карвинг фестивалът в Лясковец е мост между поколенията
15.09.2014 г. Лясковец посреща третия „Карвинг фестивал”