Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG161PO001/1.1-09/2010/015

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Бюджетна линия: № BG161PO001/1.1-09/2010 Основни дейности по проекта: - Извършване на строително ремонтни работи на обектите на интервенция;   - Внедряване мерки за енергийна ефективност на настоящите обекти на интервенция НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”,гр.Лясковец;  - Подобряване на енергийните характеристики на сгради общинска собственост;   - Подобряване качеството на жизнената среда;  - Оптимизирани разходи за ел. енергия на сгради общинска собственост. Постигнати резултати от осъществения проект: - Повишена енергийна ефективност на сградите на НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр. Лясковец.  - Подобрени енергийни характеристики на три сгради от общинската образователна инфраструктура на Община Лясковец.  - Подобрено качество на образователния процес и създадена съвременна среда за начално образование в община Лясковец.  - Спестени 91.81 t/год. емисии на въглероден диоксид в резултат на подобрените енергийни характеристики на общински образователни институции на територията на град Лясковец.   - Спестена годишна икономия на енергия от 327 278 kwh/год. в резултат на внедряване на мерки за енергийна ефективност в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр. Лясковец”.  - Облагодетелствани общо 244 деца и ученици НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев” и детска ясла „МИР” от подобреното състояние на сградите, от които 39% са от етническите малцинства.  - Подобрен клас на енергопотребление на сгради общинска собственост – енергиен клас B. Период на изпълнение: 13.12.2010 - 19.03.2013 г. Обща стойност на проекта: 1 551 793 лева Собствен принос: 279 754.56 лева

Допълнителна информация:
Прессъобщение за сключен договор
Покана за пресконференция
Прес-съобщение
Отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”
20.03.2012 г. Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”
24.10.2012 г. В Община Лясковец започна дългоочаквания ремонт за внедряване на енергоспестяващи мерки на три обекта от общинската образователна инфраструктура
05.03.2013 г. Три сгради от общинската образователна инфраструктура на град Лясковец са енергийно обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”