Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 декември 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 30 декември 2023 г. 29.12.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 30.12.2023 г. (събота) от 10:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1.Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия. 2.Приемане на План – сметка за приходите от ТБО и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2024 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2024 г.   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец за извънредното заседание на 30 декември 2023 г. 10:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1.Приемане на План – сметка за приходите от ТБО и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2024 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2024 г. 10:10 часа – съвместно заседание на: „Всички ПК“: 1.Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.