Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 март 2023 г. 27.03.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.03.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец. 2. Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 3. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 4. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец. 5. Одобряване на Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. 6. Одобряване на споразумение за партньорство по Договор № Д03-19/28.02.2023 г. за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0037 „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 7. Предоставяне на допълнителни помещения на „Домашен социален патронаж“ при Община Лясковец за изпълнение на дейности по проект: „Грижа в дома в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 от 10.02.2023 г., финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от ЕСФ плюс. 8. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец. 9. Одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“. 11. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2022 г. 12. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице. 13. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 14. Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. 15. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец