Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 октомври 2021 г. 21.10.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.10.2021 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г., Решение № 185/08.12.2020 г. и Решение № 213/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 3. Приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 - 2027 г.) на Община Лясковец в изпълнение на Проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“ на Национално сдружение на общините на Република България. 4. Предоставяне на „Домашен социален патронаж“ в Общински комплекс за социални услуги в Община Лясковец допълнителни помещения за изпълнение на дейности по проект по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 от 29.06.2021 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 5. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 6. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2021 г. 7. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2021-2022 година в Община Лясковец. 8. Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Лясковец (ОбщКБДП). 9. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2021/2022 г. 10. Определяне предназначението на общинско жилище - апартамент и продажбата му на наемателя. 11. Учредяване на сервитутни права за обект: „Изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец“. 12. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини, УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в квартал 72 и улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 - 473 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново. 13. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Я. Д. М., с постоянен адрес: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, за реализацията на строеж: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XV в квартал 113 по ПУП на гр. Лясковец“. 14. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец