Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 септември 2021 г. 21.09.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.09.2021 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г. 2. Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 4. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2021 г. 5. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец. 6. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 г. и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице. 7. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец