Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 7 септември 2021 г. 03.09.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 07.09.2021 г. (вторник), от 18:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2021/2022 година. 2. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 3. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново на извънредно общо събрание. 4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронно съобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец, област Велико Търново“. 5. Допълнение на Решение № 172/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец. 6. Приемане на декларация относно провеждането на неделния пазар в с. Джулюница.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец