Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец започна енергийна реконструкция на сградата на общинска администрация 16.08.2021 Община Лясковец започна енергийна реконструкция на сградата на общинска администрация Официален старт бе даден преди седмица на строително-монтажните работи на сградата на общинска администрация Лясковец. Мащабният ремонт се случва по проект „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. В рамките на строителството ще бъде положена външна изолация на сградата, ще бъде извършена подмяна на дограми, реконструкция на отоплителна инсталация, монтаж на нов водогреен котел с комбинирана горелка, ще бъде изградена нова разпределителна мрежа с полипропиленови тръби и ред други дейности. Друга мярка за енергийна ефективност, която ще бъде изпълнена в рамите на строителството е изграждането на електронно управление на отоплителната система, включващо контролер, външен сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по зададена програма. Предвижда се също топлоизолиране на стени и скатни покриви на сградата, полагане топлоизолация на под, подмяна на дървената дограма с PVC дограма, както и подмяна на осветителните тела с LED крушки. С изпълнението на предвидените мерки се цели да бъдат спестени 49 t/год. емисии на въглероден диоксид и спестени 237 929 kwh годишна икономия на енергия на сграда публична общинска собственост. Изпълнител на строително-монтажните работи е „ЕМИЛИ СТРОЙ“ ЕООД - гр. Лясковец, а строителният надзор на обекта се осъществява от „ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ” ООД – гр. Горна Оряховица. Проектант на обекта е арх. Анелия Димова. Общата стойност на строителството възлиза на 754 423 лв. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на общинската сграда е пет месеца. По време на изпълнението на строителството общинска администрация временно се помещава в сградата на СУ „Максим Райкович” - корпус II (бивш партиен дом), с адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” №1, като административното обслужване на гражданите се извършва в зала 102 на СУ „Максим Райкович” - корпус II, западен вход на сградата. Изпълнението на строително-монтажните работи се осъществява в рамките на проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.