Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 юли 2021 г. 21.07.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.07.2021 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 2. План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2021 г. 3. Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2020 г. 4. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 5. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2021 г. 6. Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет – Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 7. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 8. Одобряване на изразходите средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2021 г. 9. Оставане на училища от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 г. 10. Определяне на Детска градина „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница за включване в Списък на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2021/2022 г. 11. Възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Лясковец“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 12. Отдаване под наем на друг вид земеделска земя (поземлен имот) – частна общинска собственост с идентификатор 44793.41.560, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 13. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.106.3, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 14. Одобряване на частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница - Гарата, общ. Лясковец, в обхват на квартал № 1 и квартал № 2. 15. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец