Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец стартира трети прием на проекти към Фонд за подкрепа на местни инициативи 07.07.2021 На 7 юли 2021 г. за трети път Община Лясковец обяви покана за набиране на проекти за финансиране на местни инициативи, чрез създадения през 2018 година Фонд за подкрепа на местни инициативи. Целта на финансовата подкрепа от Фонда е да се подкрепят проекти на местната общност, насочени към решаването на проблеми, подобряване на средата и качеството на живот. Проекти могат да подават неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска, читалища по реда на Закона за народните читалища, сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост, осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Общият финансов ресурс на първата сесия за набиране на проекти от Фонда за 2021 година е 13 000 лв., които са осигурени от общинския бюджет и сдружение Платформа „Агора” в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. В рамките на третата обявена сесия на фонда за 2021 година приоритет са „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот” като ще се отпускат до 3 000 лв. за малки проекти. Срокът за изпълнение на инициативите е с продължителност до три месеца, като крайния срок, в който кандидатите могат да депозират проектите си е до 20 август 2021 година. Предложенията ще се оценяват съгласно одобрени критерии за оценка, като най-важни са степента на съответствие на инициативата с конкретни нужди и проблеми на общността, мобилизиране на местни ресурси и значимост на очакваните резултати. Проектите се подават чрез специално разработен формуляр, където участниците трябва да опишат как ще се насърчи участието на хората от общността, как проекта допринася за решаване на значим проблем и по какъв начин ще се мобилизират човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на инициативата. Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да се получи на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” - www.mig-zaedno.eu. Фондът за подкрепа на местни инициативи в Община Лясковец е създаден с Решение № 367 на Общински съвет Лясковец от 26.02.2018 г., с което са одобрени и Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец. До момента са проведени две процедури за финансиране на проекти (през 2018 г. и 2019 г.), като Фонда за подкрепа на местни инициативи е осигурил финансов ресурс в размер на 32 000 лв. на общо 13 проекта на неправителствени организации, читалища и сдружения на етажна собственост на територията на община Лясковец.