Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 май 2021 г. 26.05.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.05.2021 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 2. Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 3. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи за дейност „Чистота“. 4. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г., Решение № 185/08.12.2020 г. и Решение № 213/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец. 5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена” с цел разширение на съществуваща складова база. 6. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 756, за който е отреден УПИ VI756, в кв. 121 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 7. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и А. Ю. С. с ЕГН ……., с постоянен адрес: с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. … № …, за реализацията на строеж: „Изграждане на водопровод по ул. „Шипка“ от ул. „Стефан Поптонев“ до УПИ ХІ-260а в квартал 11 по ПУП на гр. Лясковец”. 8. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец