Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 април 2021 г. 22.04.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.04.2021 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 2. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. 3. Предложение за отпускане на безлихвен заем от Община Лясковец, за реализиране дейностите по проект „Работилница за традиционен местен бит и култура“ на НЧ „Напредък – 1870“ гр. Лясковец, с номер на договора BG06RDNP001-19.007-0004-C01/2020 г. 4. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец. 5. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 6. Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Лясковец. 7. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец. 8. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2021 г. 9. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода от 2021 - 2024 г. и План за действие към програмата. 10. Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД. 11. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново на редовно общо събрание. 12. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2021 година в Община Лясковец. 13. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито“. 14. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице. 15. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс. 16. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 44793.283.11, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 17. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2322, за който е отреден УПИ XII2322, в кв. 4 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 18. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2314, за който е отреден УПИ II2314, в кв. 5 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 19. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за производствено складови дейности, в кв. 159 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 20. Изменение на Договор за аренда от 21.06.2016 г. с арендатор Г. И. И. от гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица. 21. Питания. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец