Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Поредна антикризисна мярка в помощ на бизнеса предприе Община Лясковец 11.03.2021 Община Лясковец съобщава, че с решение №234 от 25 февруари 2021 година на Общински съвет-Лясковец се освобождават от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г. на задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на Община Лясковец. Обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки, доведоха до преустановяване на стопанската дейност на различни предприятия, осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец. Поради преустановяване на стопанската си дейност за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г. засегнатите предприятия не са реализирали приходи, респективно - не са генерирали и битови отпадъци. Кметът на Община Лясковец направи предложение и то бе внесено в Общински съвет-Лясковец, с цел подпомагане на засегнатите лица предприятия, които в резултат на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка, са преустановили стопанската си дейност, поради което не са генерирали и битови отпадъци. На свое заседание от 25 февруари 2021 година Общински съвет-Лясковец, освен че прие предложението, също определи и ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020г. до 31.12.2020 г. задължените лица предприятия, както следва: В срок до 16.04. 2021 г. се подава в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Лясковец заявление за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1), към което се прилагат следните финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността: - касови отчети от фискалните устройства/съкратен отчет на фискална памет за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г.; - заверено копие от категоризация или друг документ, удостоверяващ извършваната дейност в недвижимия имот, за който се иска освобождаване. В случай, че няма документ, удостоверяващ правото да се извършва съответната дейност, се прилага декларация (Приложение № 2); - отчетни регистри – дневник на покупките и дневник на продажбите (чл. 124, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност) и съответната справка - декларация по чл. 125, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г., а за нерегистрираните по ДДС предприятие – книга за приходите и книга за продажбите. - документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху недвижимия имот на територията на Община Лясковец, съответно - договор за наем или друг договор, от който е видно, че заявителят извършва стопанска дейност в обекта и му е вменено задължение от собственика на имота за заплащане на таксата за битови отпадъци. Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Лясковец разглежда постъпилите заявления заедно с приложените към тях документи. Няма да се разглеждат заявления, които са подадени след 16.04.2021 г.;   В прикачения файл заинтересованите лица могат да изтеглят: Заявление за освобождаване на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1) и - Декларация за преустановена дейност (Приложение № 2)

Заявление за освобождаване на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1) и - Декларация за преустановена дейност (Приложение № 2)