Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 9 февруари 2021 г. 08.02.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.02.2021 г. (вторник), от 18:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново. 2. Одобряване текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ДИМАГО 1“ ООД с ЕИК 200411651, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Свети Княз Борис I“ № 19, вх. Б, ет. 3, представлявано от Димитър Георгиев Стойков и Атанас Георгиев Църцев.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец