Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 януари 2021 г. 20.01.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. 2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. 3. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г. и Решение № 185/08.12.2020 г. на Общински съвет - Лясковец. 4. Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 5. Ежегодната актуализация на наемната цена на сключените договори за наем с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт. 6. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2021 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 7. Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2021 г. до 31.12.2021 г. 8. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 г. 9. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец