Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 декември 2019 г. 20.12.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.12.2019 г. (петък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“. 2. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД - гр. Велико Търново. 3. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД. 4. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец. 5. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 6. Приемане на План – сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2020 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година. 7. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 8. Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. В. Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2019 г. 9. Предложение относно подобряване безопасността на движението в Община Лясковец. 10. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2020 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 11. Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. 12. Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизиция и следприватизационен контрол от 2018 г. и Закона за общинската собственост през 2019 г. 13. Вземане на решения от Общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - гр. Велико Търново на извънредно заседание. 14. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2020 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2”. 15. Проект на План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2020 г. 16. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ на семейството на дете със средства от параграф 42-14. 17. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец