Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец получава финансиране за енергийна реконструкция на административната сграда 17.12.2019 Община Лясковец получава финансиране за енергийна реконструкция на административната сграда Община Лясковец подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда на общинска администрация Лясковец. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Проектът „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” е насочен към подобряване на енергийната ефективност на публична сграда общинска собственост. Общият бюджет е 679 152 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца. Сградата на общинска администрация е построена през 1962 година, като от тогава до настоящия момент не са извършвани мащабни строително монтажни работи. В рамките на проекта се предвижда външна изолация на сградата, подмяна на дограми, реконструкция на отоплителна инсталация, доставка и монтаж на нов водогреен котел с двустепенна моноблочна газова и комбинирана горелка, изграждане на нова разпределителна мрежа с полипропиленови тръби. Друга мярка която се предвижда в проекта, е да се изгради електронно управление за работа на отоплителната система, включваща контролер, външен сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по зададена програма. Предвижда се топлоизолиране на стени и скатни покриви на сградата, полагане топлоизолация на под, подмяна на дървената дограма с PVC дограма, както и подмяна на осветителни тела. В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъдат спестени 49 t/год. емисии на въглероден диоксид и спестени 237 929 kwh годишна икономия на енергия на сграда публична общинска собственост. С реализацията на проекта за енергийна ефективност на общинската сграда ще се постигне пълна енергийна ефективност на общинските сгради, тъй като в рамките на шест други проекта е извършена енергийна реконструкция на всички общински сгради от образователната и културната инфраструктура на общината.