Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Нашето НУ "Цани Гинчев" бе домакин на двудневен национален форум 03.12.2019 Нашето НУ "Цани Гинчев" бе домакин на двудневен национален форум Начално училище „Цани Гинчев“ бе домакин на двудневен национален форум за приобщаващото образование. Темата на форума бе „Приобщаващото училище и благополучието на учениците“, а организатори на събитието - Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец, Сдружение за споделено учене „Ела“ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Лясковец. На събитието, състояло се в местното читалище „Напредък-1870” присъстваха над 80 души – представители на училищната общност и неправителствени организации, университетски преподаватели от четири български висши училища и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Форумът бе част от дейностите по Национална програма на МОН „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ и започна с представяне на приобщаващата училищна среда в НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец, в което учат 87 ученици в начална училищна възраст, 11 от които са със специални образователни потребности. Цветомила Берова, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни запозна публиката с дейността на месната комисия и наблегна за това колко е важна превенцията при децата. Д-р Ива Бонева и Лилия Кръстева-Пеева от Сдружение за споделено учене „Ела“ говориха за връзката между благополучието и връзката му със социално-емоционалното учене и приобщаването. Те представиха резултати от представително проучване, проведено сред учениците от VII клас, които показват, че високото равнище на благополучие на учениците намалява риска от отпадане от училище, бягства от час, неоснователни отсъствия. Високото равнище на благополучие на учениците издига бариери пред склонността към агресивни прояви и тормоз, намалява равнището на стрес, тревожност и рисковете за психичното здраве на учениците и спомага за по-пълноценната интеграция на „различните“ деца. Проф. дн Анелия Гърбачева и докторант Христина Фидосиева от Института за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие обърнаха внимание на пътя от изключване през интеграция до приобщаване на различните учениците и на образователния триъгълник на Жан Усе в педагогиката на приобщаващото образование. Първият ден от форума приключи с презентацията на д-р Катерина Златкова – председател на управителния съвет на Сдружение „ЗОВ България“ и преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя представи менторството като успешен метод за работа с деца в риск и разгледа добри практики на взаимодействие между училището и социалните услуги. Следващия ден от форума започна с работилницата, проведена от Фондация „Заедно в час“, на тема: „Как ЗАЕДНО с родителите да подкрепяме всяко дете в нашето училище да реализира потенциала си?“. Участниците във форума бяха разделени на групи и трябваше да отговорят на няколко въпроса – какво искаме да чувстват и да правят нашите деца, какво искаме да могат нашите ученици, как искаме да се отнасят нашите деца един с друг и към какво искаме да се стремят. Светлана Нанчева – част от Сдружение „Професионален форум за образованието“ разказа за част от богатия иновативен опит на първото чартърно училище в България – 151 Средно общообразователно училище с профилиране по интереси, съществувало в гр. София в периода 1990-2002 г. с директор Юрий Анджекарски. Представена беше и реализираната в училището програма „СТИЛ“ (Социални техники и изкуства на личността) – българска авторска програма за социални и личностни умения за ученици от V до XII клас. Ангелина Джурова – родител на ученик в лясковското начално училище сподели как е станала най-верният съюзник на училищния екип и защо, а именно – детето ѝ се прибира спокойно и разбрано, учениците постигат високи резултати в обучението и участват в различни и интересни извънкласни дейности. Доц. д-р Милена Илиева от Департамента за повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора обясни колко е важно хората да не се вглъбяват толкова много в работата си и да оставят време за себе си, за да могат да запазят усмивките си. Милена Илиева – директор на единственото общинско столично училище – 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“ запозна присъстващите с важната роля, която има началното училище за благополучието на учениците и как в него те се чувстват спокойни да разгърнат целия си потенциал, да покажат своите способности. Форумът продължи с две панелни дискусии – за нуждата от ефективна комуникация с родители и за това как изглежда мечтаното училище. Панелисти бяха Борислава Петрова – родител, Даниела Бърнева – учител, доц. д-р Милена Илиева и д-р Катерина Златкова – университетски преподаватели. Изводите от панелните дискусии са следните: ефективна комуникация с родителите ще има, когато училището е с отворени врати и когато родителят бъде приобщен към училищната общност, а доброто взаимодействие между учителите и родителите ще повиши благополучието на учениците в училище. Мечтаното училище е боядисано в светли тонове, учи се до обяд, а в следобедните часове се предлагат различни и интересни извънкласни занимания.