Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 ноември 2019 г. 25.11.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.11.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 2. Определяне представители на Общински съвет – Лясковец в Областен съвет за развитие на област Велико Търново. 3. Определяне представител на Общински съвет - Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2019-2020 г. в Община Лясковец. 5. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2020 г. 6. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2019 г. 7. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 8. Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец. 9. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи. 10. Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 06.11.2019 г. 11. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2019 г. 12. Предоставяне на допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 от 28.06.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 13. Включване на имот-частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2019 г. и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица. 14. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец