Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 септември 2019 г. 03.09.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 04.09.2019 г. (сряда), от 17:50 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2019/2020 година. 2. Одобряване текста на Споразумение за партньорство по проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на текстилните и пластмасови битови отпадъци в община Лясковец” по процедура № BG16M1OP002-2.009, с наименование „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020. 3. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 4. Приемане на допълнение на Решение № 520/28.03.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 5. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец