Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 август 2019 г. 16.08.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 21.08.2019 г. (сряда), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” - Община Лясковец. 2. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2019/2020 г. 3. Възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“ финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, ОП „РЧР” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ. 4. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 5. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г. и Решение № 567/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец. 6. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец. 7. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец