Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 юли 2019 г. 19.07.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.07.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2019 г. 2. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2019 г. 3. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 4. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 357/25.01.2018 г. и Решение № 498/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец. 5. Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, ROBG - 413, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”. 6. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 7. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2019 г. 8. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост. 9. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново. 10. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура, започващ извън границите на урбанизирана територия и завършващ в УПИ VII - 79, 677, представляващ „Външно ел. захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” на ЕТ „СИС 45 - Стоян Стоянов”, на територията на с. Мерданя, община Лясковец. 11. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост – 2 броя предложения: - Поземлен имот с идентификатор 44793.299.2 в землището на гр. Лясковец; - Поземлен имот с идентификатор 44793.299.3 в землището на гр. Лясковец. 12. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 13. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 г. 14. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2019 г. 15. Вземане на решение за промяна предназначението на общински нежилищен имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост за УПИ VI-214 в кв.51 по ПУП на с. Драгижево. 16. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец