Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 юни 2019 г. 14.06.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 20.06.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец 2019 - 2020 г. 2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Създаване на устойчива заетост в социалните услуги на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.068, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 3. Одобряване на Договор за партньорство и осигуряване на финансиране за „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец“ за 2019 г. 4. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново. 5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 6. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2019 г. 7. Питания. 8. Предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец” и удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец