Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2019 г. 23.05.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Годишен финансов отчет на „Медицински център I - Лясковец“ ЕООД за 2018 г. 2. Предложение от „Медицински център І - Лясковец” ЕООД, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2018 г. 3. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 4. Удължаване срока на дейностите, включени в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец и приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец. 5. Доклад относно възлагането на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец. 6. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец. 7. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец