Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 март 2019 г. 22.03.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 2. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 3. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2020-2022 г. 4. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Лясковец. 5. Отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.). 6. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2018 г. 7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 8. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец