Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реализира се проект „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” 21.02.2019 Реализира се проект „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” От 22 август 2018 г. Община Лясковец реализира проект „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, договор BG05M9OP001-2.014-0002-C01 по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ 04 „Социални инновации за активно социално включване”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика, а изпълнител е Община Лясковец. Срокът за реализация на проектните дейности е 12 месеца, а общата им стойност е в размер на 180 070 лв. осигурени изцяло от Оперативната програма. Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, чрез надграждане на вече съществуващите предлагани социални услуги на територията на община Лясковец. Пакетът от мобилни услуги ще се предоставя на лица в неравностойно положение, съобразно индивидуалните потребности на одобрените кандидати. По проекта бе предвидено изграждане на Мобилен център за интегрирани социални услуги с капацитет 25 потребители, който ще функционира в сградата на бившето начално училище „Никола Козлев”. В изградения мобилен център вече се предоставят социални и здравни услуги на уязвимите лица. Осигурена е заетост на 5-ма експерти – координатор възрастни хора в общността, социален работник, психолог, медицинска сестра и шофьор. Същите са наети на пълен работен ден за 10 месеца. Интегрираните услуги се предоставят в Лясковец и в селата Мерданя, Добри дял и Джулюница. С цел достъп на нуждаещите се лица до предоставените услуги от мобилния център са обособени 4 изнесени работни места в клуба на инвалида в Лясковец и клубовете на пенсионера в селата Джулюница, Доби дял и Мерданя. По проекта беше разкрита и Лаборатория за социални иновации, която се помещава също в сградата на бившето училище на ул. „Никола Козлев” № 76 - западно крило. Целта на разкритата лаборатория е предоставяне на услуги на лица с увреждания. Наети са двама специалисти - 1 рехабилитатор и 1 сътрудник социални дейности с 8 часова заетост за 10 месеца. Сътрудникът социални дейности има за цел да оказва индивидуална подкрепа на уязвимите лица и техните семейства - провеждане на социални консултации и използване на техники от арттерапията за повишаване самочувствието на лицата с увреждания. Рехабилитаторът ще оказва помощ и подкрепа при извършване на комплекс от ре хабилитационни упражнения, за което има специално обособени помещения за работа. Пакетът интегрирани услуги /социална, медицинска и трудова рехабилитация и трудотерапия/ стартираха на 29 януари 2019 г., като се предоставят на 41 потребители – 12 от град Лясковец, четирима от Джулюница, 16 от Добри дял и от село Мерданя – 9 потребители.