Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 януари 2019 г. 25.01.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.01.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 2. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 357/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец. 3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2019 г. 4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2019 г. и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 5. Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2019 г. до 31.12.2019 г. 6. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 7. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2018 г. 8. Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец. 9. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 10. Кандидатстване на НЧ „Напредък - 1870” - гр. Лясковец с проект: „Библиотеката - пространство между виртуално и реално” по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 11. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2018 г. до 31.12.2018 г. 12. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 г. 13. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец