Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 януари 2019 г. 23.01.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 24.01.2019 г. (четвъртък), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Изменение на Решение № 378/29.03.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец