Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 10 януари 2019 г. 09.01.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 10.01.2019 г. (четвъртък), от 17:50 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 2. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2019 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство в НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец”. 3. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2019 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1”. 4. Осъществяване на дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец