Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Лясковец продължава да се осигурява топъл обяд до края на 2019 година 04.01.2019 Община Лясковец подписа допълнително споразумение № 5 на 17.12.2018 г. към договор № BG05FMOP001-3.002-0001-С05 с Агенцията за социално подпомагане, с което срокът на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Лясковец“ е удължен до 31.12.2019 година. Дейностите по проекта се реализират с подкрепата на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Общата стойност на проекта след подписване на анекса възлиза на 105 623,98 в т. ч. 96 021,80 лв. за закупуване на хранителни продукти, за режийни разходи са осигурени средства в размер на 4 801,09 лв. и за съпътстващи мерки осигурените средства са в размер на 4 801,09 лв. Стойността на един храноден за едно лице се запазва на 2.50 лв. Чрез тази сума се осигурява топъл обяд, включващ - супа, основно ястие и хляб и десерт/плод. Капацитетът на обществената трапезария остава непроменен - 44 нуждаещи се лица. Проектът се реализира на територията община Лясковец в следните населени места: гр. Лясковец и съставните села - Джулюница, Козаревец, Мерданя и Добри дял. В рамките на изпълнението на операцията, екип от социални работници ежемесечно продължава да предоставя и съпътстващи мерки на бенефициентите, изразени в здравни консултации, консултиране за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани по Европейския социален фонд, консултации за ползването на административни общински услуги, за управлението на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и други, както и различни форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. Правото да получават топъл обяд имат най-бедните и нуждаещи се лица, които принадлежат към следните три целеви групи: лица и семейства на месечно подпомаган по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция; самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.