Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 юли 2018 г. 20.07.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.07.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2018/2019 г. 2. Одобряване текста на проект за споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Община Стражица относно предоставянето на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“. 3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2018 г. 4. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2018 г. 5. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2018 г. 6. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2018 г. 7. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. 8. Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, в обхват на УПИ I - за озеленяване в кв.68. 9. Прекратяване на Договор от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия на язовир „Пехчана“. 10. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 г. – 2 броя предложения. 11. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г. 12. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 г. 13. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 г. 14. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец