Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 май 2018 г. 25.05.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.05.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Иновативен модел на социално икономическа интеграция в Община Лясковец” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. 2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Пътят на традициите - нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно - историческото наследство на град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.007, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 3. Участие на Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413: „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.“ 4. Годишен финансов отчет на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД за 2017 година. 5. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2017 година. 6. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 7. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание. 8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти с № 145020 и № 145053 по Картата за възстановената собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”. 9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - външна канализация за поземлен имот (ПИ) № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 10. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице. 11. Разпореждане с имот - частна общинска собственост – 2 броя предложения. 12. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец