Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 декември 2017 г. 21.12.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.12.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2018 година. 2. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2017 г. 3. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2018 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Детска ясла „Мир” гр.Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда”. 4. Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец”. 5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2018 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 6. Календарен план-сметка за спортните прояви в Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 г. 7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост - 5 броя предложения. 8. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост. 9. Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец. 10. Отчет за изпълнение на плана за продажба по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2017 г. 11. План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 г. 12. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец