Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2017 г. 24.11.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.11.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2018 г. 2. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец 3. Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ, включващ ПУП - ПП, за определяне трасе със сервитутна зона и Инвестиционен проект за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ външно електрозахранване за нуждите на строеж: „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аперитив” в поземлен имот с № 258014, местност „Брода” по КВС на землището на гр.Лясковец, община Лясковец. 4. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Джамова чешма”, представляващ имот № 000635 в землището на гр.Лясковец, чрез отдаването му под наем. 5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 6. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост. 7. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 г. – 2 бр. предложения. 8. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец