Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 септември 2017 г. 21.09.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.09.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии -общинска собственост за 2018 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ. 2. Разпореждане с имот - частна общинска собственост – 3 броя предложения. 3. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 г. 4. Кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение „Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, специфична цел 3.1. „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”. 5. Кандидатстване на Община Лясковец като партньор на Община Виделе, Румъния с проектно предложение „Приказки за култура, история и природа” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 2 „Зелен район”, специфична цел 2.1. „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство”. 6. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2018 - 2020 година. 7. Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на община Лясковец - гр.Лясковец. 8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 140021 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”. 9. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец