Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Най-голямото читалище „Напредък – 1870“ в Община Лясковец се обновява с 1,2 милиона лева 13.09.2017 Най-голямото читалище „Напредък – 1870“ в Община Лясковец се обновява с 1,2 милиона лева Община Лясковец реализира два проекта, насочени към обновяване на най-голямото читалище в общината – НЧ „Напредък-1870“, намиращо се в общинския център. Читалището е с близо 150-годишна история, създадено е преди 147 години и в последния половин век не е ремонтирано. Вече е изпълнен единият проект „Енергийна реконструкция и модернизация на читалище „Напредък-1870, гр. Лясковец”, финансиран със средства от Национален доверителен екофонд в размер на 753 000 лв. Строителните дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност стартираха в началото на месец април и приключиха през месец юли, като изпълнител беше „Стройко“ ЕООД. С реализирането на проекта е подменена старата дървена дограма с нова с PVC и алуминиеви профили и стъклопакет. Положена е топлоизолация на външни стени, основно са ремонтирани и топлоизолирани покривите, като е изпълнено ново покритие с топлоизолационни покривни панели и е подменена системата за покривно водоотвеждане. Подменен е стария парен котел с водогреен на природен газ и е въведена система за автоматично управление на отоплението. Изградена бе нова отоплителна и вентилационна инсталация като са оптимизирани разходите за вентилация и отопление в зрителната зала на читалището. Иновация за проекта е монтирането на датчици за контрол на температурата и нивата на въглероден диоксид във въздуха. С реализацията на мерките за подобряване на енергийната ефективност се очаква да се постигнат енергийни спестявания в размер на 600 MWh и намаляване на емисиите CO2 с 150 t. Облагодетелствани от реализацията на проекта са всички граждани на община Лясковец, ползващи услугите на читалището и библиотеката, творци, възпитаници на танцовите школи, на музикалната школа, певчески групи и млaдитe твopци oт литepaтypeн клyб „Вдъхнoвeниe”, клуб „Млад етнограф”, фотоклуб и кyклeнo-тeaтpaлнoтo cтyдиo „Пинoкиo”. Вторият проект „Ремонт и обновяване на читалище „Напредък-1870”, гр. Лясковец“ има за цел да подобри и модернизира културната инфраструктура на територията на община Лясковец, като съдейства за повишаване качеството на живот. Проектът е одобрен по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструкутра“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони. Проектът на обща стойност 400 000 лева е насочен към подобряване условията за развитие на културно-образователната и творческа дейност, разширяване на социалния обхват на читалищната дейност в град Лясковец, чрез улесняване на достъпа за хора с увреждания, осигуряване на възможности за целогодишно използване на материално-техническата база и обновяване на сценичното обзавеждане и оборудване. С изпълнението на проекта ще се постигне превръщане на читалището в устойчива местна институция, отговаряща на потребностите на общността. Очаква се договорът да бъде подписан до края на месец септември, когато практически ще започне реализацията на проекта. Освен вътрешни ремонтни работи, се предвижда доставка на обзавеждане за сцената и столовете в салона, сценично осветление, звукотехническо оборудване - озвучителна система, както и устройство за придвижване на инвалидни колички.