Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 август 2017 г. 28.08.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.08.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Определяне на Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. 2. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2017 г. 3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд. 4. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2018 г. и приемане начин на ползване на дървесина от ОГФ. 5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 6. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица - 2 бр. предложения. 7. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец