Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 юли 2017 г. 20.07.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.07.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2017/2018 г. 2. Преобразуване чрез вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, община Лясковец в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, община Лясковец. 3. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2017 г. 4. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2017 г. 5. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година. 6. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на образованието и науката, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен № BG05М2OP001-3.002-0051-C01 от 05.07.2017 г. по проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище” по процедура BG05М2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”. 7. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВикК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр.Велико Търново. 8. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2017 г. 9. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. 10. Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 г. 11. План за работа на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2017 година. 12. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец