Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 юни 2017 г. 16.06.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 20.06.2017 г. (вторник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Изменение на Решение № 224/22.02.2017 г. от Общински съвет - Лясковец, относно издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 2. Годишен финансов отчет на „Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец за 2015 година и за 2016 година. 3. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново. 4. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 5. Съгласие за определяне на трасе за изграждането на пътна връзка с трайна настилка за преминаването до поземлен имот № 122062 по Картата на възстановената собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите” (собственост на „НИКО - 96” ЕООД), изграждането на пътната връзка за преминаване от поземлен имот № 000223 - републикански път (държавна собственост), през поземлен имот № 000221 - полски път (общинска собственост на Община Лясковец) до поземлен имот № 122062 (собственост на „НИКО - 96” ЕООД) по КВС на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”. 6. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществена подготовка за жътвената кампания за стопанската 2016/2017 г. 7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 8. Отдаване под наем на общински имот - Ветеринарна лечебница с административен адрес: гр.Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 25. 9. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 г. - 3 предложения. 10. Допълване списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2017 г. 11. Питания. 12. Удостояване с годишни награди за заслуги към Община Лясковец - 5 предложения.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец