Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 май 2017 г. 19.05.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.05.2017 г. (петък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Годишен финансов отчет на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД за 2016 година. 2. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година. 3. Предложение за отпускане еднократна финансова помощ. 4. Отпускане на средства за покриване на разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивни дъждове на 13-14.06.2016 г., за запазване целостта на Регионална система за управление на отпадъците. 5. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново на редовно годишно отчетно събрание. 6. Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Лясковец. 7. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост. 8. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 9. Продажба на общинско жилище. 10. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда Закона за общинската собственост през 2017 година. 11. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец