Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 април 2017 г. 21.04.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.04.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2016 г. 2. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2017 г. 3. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2018 - 2020 г. 4. Поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на задължителен собствен финансов принос за изпълнение на проект № 249 „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870” гр.Лясковец”, финансиран със средства от Национален доверителен екофонд. 5. Преустановяване действието на Решение № 615/28.06.2007 г. на Общински съвет - Лясковец. 6. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2017 г. 7. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г., изготвена от Комисия за детето по чл.20а от Закона за закрила на детето при Община Лясковец. 8. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2016 г. 9. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно - летния сезон на 2017 г. в Община Лясковец. 10. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 година. 11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фон. 12. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 г. 13. Откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Честово”, представляващ имот № 000548 в землището на гр.Лясковец, чрез отдаването му под наем. 14. Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 15. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец