Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 март 2017 г. 23.03.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.03.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Лясковец. 2. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2018 г. 3. Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец. 4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2017 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 5. Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2017 г. 6. Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020). 7. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ). 8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещ - частна общинска собственост, представляваща превозно средство (товарен автомобил). 9. Определяне предназначението на общинско жилище за продажба. 10. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имот - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 г. 11. Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 г. 12. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г. 13. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец