Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 март 2017 г. 14.03.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.03.2017 г. (четвъртък), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г. 2. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост. 3. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Козаревец в Община Лясковец. 4. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец