Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 февруари 2017 г. 17.02.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 22.02.2017 г. (сряда), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година. 2. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. 3. Преобразуване на Основно училище „П.Р.Славейков” с.Джулюница в обединено училище с първа гимназиална степен (I - Х клас). 4. Изменение на Решение № 220/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец, относно Проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г. 5. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново. 6. Приемане на Стратегия за закрила на детето при Община Лясковец за периода 2017 - 2020 година. 7. Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 година. 8. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. 9. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година. 10. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 година. 11. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец