Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 януари 2017 г. 20.01.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2017 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г. 2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2017 г. 3. Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населени места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2017 г. 4. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година. 5. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2016 г. 6. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец. 7. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2017 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец. 8. Проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. 9. Решение за одобряване на ПУПЗ и ПП във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне на трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти с № 037001, №037003, №037004, №037005, №037006, №037029, №037030 и №037031 по КВС на землището на с.Козаревец, общ.Лясковец, местност „Попенец”, включени в концесионна площ за добив с предмет - експлоатация на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, с Решение № 282/18.04.2016 г. на Министерски съвет. 10. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 11. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец